Regulamin

Regulamin strony Last minute przez życie wakacje w Afryce i inne podróże www.last-minute-przez-zycie.pl/:

1. Administrator – Nowy Wyraz Grażyna Lubińska, REGON 351526530 z siedzibą w Warszawie ul. Iwicka 40/87, 00-735 Warszawa.
2. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.http://last-minute-przez-zycie.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca Materiały udostępniane Użytkownikom.
3. Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy lub ich opracowania.
4. Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.
5. Materiały - wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników.
6. Użytkownik – Korzystający i/lub Udostępniający.
7. Korzystający – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością
8. Udostępniający – każda osoba, która umieści jakikolwiek materiał w ramach Serwisu.
9. Profil Użytkownika – zbiór danych podany przez Udostępniającego (zdjęcia, filmy, opis) zamieszczonych w Serwisie, pozwalający Udostępniającemu na komunikację z innymi Udostępniającymi za pomocą Serwisu.
10. Newsletter – narzędzie Serwisu umożliwiające Użytkownikowi otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o aktywnościach Administratora. Jednocześnie Administrator udostępnia Użytkownikowi funkcję wyłączania powiadomień.

II. Postanowienia Ogólne

Twórcą, administratorem oraz właścicielem wszelkich praw do Serwisu jest Administrator.
1. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.http://last-minute-przez-zycie.pl/ jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Na Serwis składają się Dane i Materiały.
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 8 i nowsze, Opera 11 i nowsze, Safari 5 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3. Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z Zawartością i umieszczania na nim Materiałów na zasadach opisanych w Regulaminie. Jakiekolwiek inne korzystanie z Zawartości lub Serwisu stanowi działanie zabronione i narusza prawa Administratora bądź innych Użytkowników.
4. Komentarze Użytkowników wyrażają ich poglądy i opinie a nie Administratora. Nie ponosi on za te treści odpowiedzialności.
Administrator nie będzie publikował wypowiedzi obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby itp. Użytkowników zobowiązuje się (do nie dostarczania) nie dostarczać materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem lub mogą naruszać prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

5. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu i Danych stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub z niego korzystanie. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych lub Materiałów.
7. Zabroniona jest reklama sklepów internetowych oraz rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej jak też uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Zawartości lub w związku z nimi bez zgody Administratora.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w reklamach i promocjach.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

 III. Postanowienia dotyczące Korzystających

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością.
2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Korzystającego poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.
3. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
4. Korzystanie z Materiałów odbywa się w zakresie określonym przez Udostępniającego Materiały zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Korzystający z Serwisu, świadomie lub przypadkowo, w sposób zgodny bądź niezgodny z Regulaminem oświadcza że korzystając z Serwisu jest świadom tego że:
1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego Udostępnionych. Korzystający w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
2. poza uprawnieniami jakie wynikają z możliwości Udostępniania Materiałów, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;
3. podczas korzystania z Serwisu może być narażony na zapoznanie się z Zawartością, która może naruszać jego prawa, dobra osobiste, przekonania, uczucia, dobre obyczaje, tajemnicę, know how i godzi się na takie narażenie;
4. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi;
6. Korzystający przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach Zawartości porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad.
7. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków Korzystania z Serwisu, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

 IV. Postanowienia dotyczące Udostępniających

1. Udostępnianie oznacza umieszczenie przez Użytkownika intencjonalnie lub przypadkowo jakichkolwiek Materiałów w ramach Serwisu lub ich dozwolone zgodnie z Regulaminem usunięcie, edycja lub modyfikacja. Udostępnianie może polegać na:
1. przesłaniu do Administratora przez Udostępniającego historii i zdjęć, które po zredagowaniu przez Administratora mają być publikowane na stronie.
2. Udostępnianie Materiałów wymaga rejestracji przez Użytkownika w ramach Serwisu przy wykorzystaniu formularza znajdującego się pod adresem internetowym: http://last-minute-przez-zycie.pl/ocal-od-zapomnienia/ i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3. Udostępnianie odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Udostępniającego w danej chwili w ramach Serwisu. Udostępniający ma prawo do określenia zakresu udostępnienia udostępnionych przez niego Materiałów zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
4. Udostępniający zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
5. Materiały mogą być udostępnianie w ramach Serwisu wyłącznie w jednym z następujących formatów: jpg.
6. Udostępniając dany Materiał Udostępniający oświadcza, że:
1. jest wyłącznym twórcą, wykonawcą i producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania wizerunkiem, głosem, nazwiskiem, pseudonimem, danymi, informacjami, sloganami, znakami, symbolami występującymi w Materiale, bądź najpóźniej przed udostępnieniem Materiału w ramach Serwisu nabędzie te prawa lub uzyska zezwolenia lub zgody od wszystkich podmiotów uprawnionych, w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału zgodnie z Regulaminem;
2. jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub umieszczone przez niego komentarze, opisy, teksty, utwory, artystyczne wykonania, lub inne treści lub wypowiedzi mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Udostępniający zwalania Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie
3. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, ani dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;
4. jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania udostępnionym Materiałem w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do Materiału i jego zawartości nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Udostępniający gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego Udostępnieniu nie wpłynie na uprawnienia Administratora Serwisu.
5. zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
7. Udostępniający z chwilą udostępnienia Materiału wyraża nieodwołalną zgodę (udziela licencji niewyłącznej) na korzystanie z Materiału w zakresie udostępniania tych Materiałów w ramach Serwisu, jako części Zawartości, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Udostępniający upoważnia Administratora do układania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane / odtwarzane, najczęściej komentowane itp. itd. I udostępniania takich zestawień w ramach Serwisu.
8. Udostępniający zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów w ramach informowania o Serwisie i jego promocji oraz promowaniu działalności Administratora, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.
9. Udostępniający zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani wszystkie podmioty uprawnione do danego Materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Udostępniający najpóźniej w chwilą Udostępnienia Materiału, uzyska niezbędne zgody i zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.
10. Udostępniający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Licencja i zgody, o których mowa wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Udostępniającego i innych podmiotów uprawnionych do Materiału.
11. Udostępniający wyraża zgodę i upoważnia Administratora w ramach uprawnień do wykonywania praw zależnych do Materiałów i nimi dysponowania. Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian w Pliku i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami. Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż Serwis może mieć w całości lub części charakter komercyjny i niekomercyjny, mogą być na nim umieszczane dowolne reklamy, a za jego pomocą mogą być świadczone dowolne usługi.Korzystanie z Serwisu lub Zawartości, przez osoby trzecie, w ramach licencji udzielonych zgodnie z Regulaminem może być płatne lub bezpłatne.
12. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność Materiałów i Danych w ramach Serwisu tak dla Udostępniającego jak i Użytkowników, za zniekształcenia w Materiałach i Danych, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępnie do Serwisu lub jego części. Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis.

 V. Dane Udostępniających

1. W momencie rejestracji, Udostępniający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:
1. obsługi uczestnictwa Udostępniającego w serwisie last-minute-przez-zycie.pl;
2. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług Administratora
3. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług podmiotów innych niż Administrator
2. przesyłania Udostępniającym informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.
3. Zgoda ma charakter dobrowolny. Dane będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Udostępniający oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest Administrator oraz, że służy mu (Udostępniającemu) prawo dostępu do treści podanych przez niego danych oraz prawo do ich poprawiania. Udostępniający wyraża również zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany przez Udostępniającego w formularzu rejestracyjnym. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Udostępniającego od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, stosownymi dokumentami lub poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku nieprzesłania kserokopii lub jeżeli kserokopia dokumentu będzie budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://last-minute-przez-zycie.pl/regulamin/
2. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany takie nie wymagają uzasadnienia. Administrator będzie informował Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez informacje zawarte w ramach Serwisu. Obowiązuje wersja Regulaminu zamieszczona w danej chwili pod adresem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego nowej wersji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *